૧૨૯૨ ફુટનો બીનખેતી ટાઈટલ ક્લીયર પ્લોટ.

 • land
  1,292 sq ft
   Bedrooms
   Bathrooms
 •  Sale
  RUPE2,00,000
   Parking
  Dwarka
 • Type
  land
 • Status
  Sale
 • Location
  Dwarka
 • Price
  RUPE2,00,000
 • Bathrooms
 • Bedrooms
 • Parking
 • Area
  1,292 sq ft
 • Plot Size
  1292 sq ft

Detail & Description

૧૨૯૨ ફુટનો બીનખેતી ટાઈટલ ક્લીયર પ્લોટ રૂપીયા ૨૦૦૦૦૦/- (બેલાખ ) માં વેચવાનો છે. દેવભુમી દ્વારકા રેલ્વે સ્ટેશન થી ફ્કત બે કીલોમીટર દુર નટેશ્વર નગરમાં.

સંપર્ક.
BALRAM KAPDI
RETVA PADO, SHINDAVA STREET
DWARKA – 361335 ( GUJARAT )
DISTRICT ;- DEV BHUMI DWARKA.
MO:- 8401832088

Video

Map and Location

no information map